B.I.S.S. vom 09.-12. April 2015: nachfolge. einfach. leben.